Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Biermunitie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Biermunitie en de klant.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal (voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten) worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Biermunitie zijn in te zien en dat deze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4 Door een bestelling te plaatsen geeft de klant aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden Biermunitie.

Artikel 2 - Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Biermunitie gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Biermunitie niet.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Biermunitie de prijs garandeert;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Biermunitie langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Biermunitie is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Biermunitie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Biermunitie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4 Biermunitie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Biermunitie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Biermunitie gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5 Biermunitie zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het e-mailadres van de vestiging van Biermunitie waar de klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst, voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling en bezorging van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van bepaalde duur is;
 • indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

3.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten

4.1 Bij aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn van de bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Biermunitie bekendgemaakte derde of bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een vooraf door de klant aangewezen en aan Biermunitie bekendgemaakte derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 5 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

5.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

5.2 De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 5.1.

5.3 Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) compleet, onbeschadigd, niet-aangebroken en in de originele staat en verpakking aan Biermunitie retourneren, conform de door de Biermunitie verstrekte instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de klant gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor de rekening van de klant.

6.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Biermunitie dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 - Verplichtingen van Biermunitie bij herroeping

7.1 Als Biermunitie de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Biermunitie na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

7.2 Biermunitie vergoedt alle betalingen van de klant, minus eventuele leveringskosten door Biermunitie in rekening gebracht voor het geretourneerde product, uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant aan Biermunitie de herroeping meldt. Tenzij Biermunitie aanbiedt het product zelf af te halen, mag Biermunitie wachten met terugbetalen tot Biermunitie het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.3 Biermunitie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

7.4 Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Biermunitie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet aan de klant terug te betalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Biermunitie kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 8.2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Biermunitie dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door Biermunitie tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • die door de klant al geopend zijn (verzegeling verbroken en de dopjes van de flesjes) en hierdoor niet nogmaals verkoopbaar zijn;
 • voor orders die meer dan 20 producten omvatten, tenzij anders gespecificeerd in de overeenkomst tussen de klant en Biermunitie.

Artikel 9 - De prijs

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of accijns.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan Biermunitie producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Biermunitie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Biermunitie dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, accijns en statiegeld (indien van toepassing). De verzendkosten worden in het bestelproces berekend. De prijzen van de producten of diensten worden niet zomaar verhoogd. Indien de klant een abonnement heeft en de prijs van het product wordt verhoogd heeft de klant het recht om het abonnement op te zeggen.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

10.1 Biermunitie staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Een door Biermunitie, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Biermunitie kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering

11.1 Biermunitie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Biermunitie bezorgt bestellingen in heel Nederland. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Biermunitie kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Biermunitie verzoekt de klant om op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. De bezorger vraagt om legitimatie. Indien niet aan de minimumleeftijdvereiste is voldaan, is de bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen c.q. niet af te geven. De bestelling wordt geannuleerd en er zal €10,00 aan annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze zijn voor rekening van de klant.

11.4 Indien de klant de bestelling in Hoogkarspel komt ophalen en er twijfel is over de minimumleeftijdvereiste dan dient de klant zich te legitimeren om er zeker van te zijn dat de ontvanger daadwerkelijk 18 jaar of ouder is voordat de bestelling wordt overhandigd.

Artikel 12 - Uitvoering

12.1 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Biermunitie geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 31 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 31 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

12.2 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Biermunitie het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 31 dagen na ontbinding, terugbetalen.

12.3 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Biermunitie zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Biermunitie.

12.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Biermunitie tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Biermunitie bekendgemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Opzegging

13.1 De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

13.2 De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de duurtransactie een periode van maximaal drie maanden omvat en het volledige verschuldigde bedrag over deze periode al door de klant is voldaan.

Verlenging

13.3 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

13.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur

13.5 Als een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, mag de klant na één jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

13.6 Abonnementen kunnen te allen tijde voor de eerste dag van de maand worden opgezegd. De enige uitzondering hierop zijn abonnementen met een vastgestelde duur die al in hun volledigheid zijn betaald.

Artikel 14 - Betaling

14.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4.1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

14.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Biermunitie te melden.

14.3 In geval van wanbetaling van de klant heeft Biermunitie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 - Klachtenregeling

15.1 Indien de klant een klacht wilt uiten kan deze worden gericht aan Biermunitie via info@biermunitie.nl. Biermunitie zal de klacht zo snel mogelijk behandelen.

15.2 Bij Biermunitie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Biermunitie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.

Artikel 16 - Intellectuele eigendomsrechten

16.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst, software en een deel van de informatie en afbeeldingen op de website berusten bij Strato, Wordpress en Woocommerce. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Strato, Wordpress en Woocommerce, behalve in gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

16.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, teksten en afbeeldingen, berusten bij Biermunitie. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Biermunitie de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

16.3 Als de klant reacties op de producten en diensten van Biermunitie op de website of social media plaatst, behoudt Biermunitie het recht de inhoud van dit bericht te verveelvoudigen. Voor het gebruik van deze inhoud voor marketingdoeleinden buiten de website of social media om is Biermunitie gebonden aan het verlenen van dit recht van de klant aan Biermunitie.

Artikel 17 - Leeftijdsgrens

17.1 Biermunitie wil en mag geen alcohol verkopen en leveren aan personen onder de 18 jaar. Wanneer de klant de website bezoekt moet deze eerst actief bevestigen dat de minimale leeftijd van 18 jaar is bereikt (age check), alvorens er toegang tot de website wordt gegeven.

17.2 Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen gebruik maken van de producten en diensten van Biermunitie en bestellingen plaatsen via de website van Biermunitie. Met het plaatsen van de bestelling verklaart de klant dat de minimale leeftijd van 18 jaar is bereikt.

17.3 Bij levering van de bestelling door een derde partij (PostNL) zal de bezorger om legitimatie vragen van de klant aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn een nationaal paspoort, een Europese identiteitskaart en een rijbewijs.

17.4 Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is de bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen c.q. niet af te geven. Levering bij de buren is niet toegestaan.

17.5 Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ter hoogte van €10,00 in rekening worden gebracht. Deze zijn voor rekening van de klant.

17.6 Bij afhalen bij de vestiging Biermunitie en er twijfel is over de minimumleeftijdvereiste dan dient de klant zich te legitimeren om er zeker van te zijn dat de ontvanger daadwerkelijk 18 jaar of ouder is voordat de bestelling wordt overhandigd.

Artikel 18 - Privacybeleid

18.1 Bij afhandeling van een bestelling verwerkt Biermunitie de persoonsgegevens van de klant ten behoeve van het uitvoeren van de aangegane overeenkomst. De persoonsgegevens van klanten worden in vertrouwen en met zorgvuldigheid door Biermunitie behandeld. Voor meer informatie wordt er verwezen naar het Privacybeleid Biermunitie, deze maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden Biermunitie.

Artikel 19 - Overmacht

19.1 Biermunitie zal zich immer tot het uiterste inspannen de initieel aangegane overeenkomst met de klant na te komen, echter Biermunitie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).

19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan:

 • overmacht van toeleveranciers van Biermunitie;
 • het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Biermunitie;
 • gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden;
 • overheidsmaatregelen;
 • elektriciteitsstoring;
 • storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
 • werkbezetting;
 • staking;
 • algemene vervoersproblemen.

19.3 Biermunitie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Biermunitie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de klant.

19.4 Biermunitie verplicht zich jegens de klant een passende oplossing te zoeken voor het geval van overmacht dat zich voordoet, hierbij kan gedacht worden aan een vervangend product om de overeenkomst alsnog tot uitvoering te brengen. Mocht het geval van overmacht dusdanig ernstig zijn dat Biermunitie geen mogelijkheid heeft om binnen een periode van twee maanden de aangegane verplichtingen uit te voeren dan wel een passend alternatief aanbod aan de klant voor te leggen, kan Biermunitie zich beroepen op lid 19.3.

Artikel 20 - Toepasselijk Recht

20.1 Op overeenkomsten tussen Biermunitie en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanpassen Algemene Voorwaarden

Biermunitie kan deze Algemene Voorwaarden aanpassen wanneer de website en/of regelgeving wijzigt. Laatste update: 1 juli 2023.